Трансинс търгува със скрап по спецификация ISRI.

Алуминий

Taint Tabor ЧИСТА, СТАРА А1 ЛАМАРИНА С ПРИМЕСИ

Трябва да съдържа стара, чиста А1 ламарина с примеси и скрап от ламаринени инструменти, от две или повече сплави; без фолио, венециански щори, отливки, вата, екранен кабел, кутии от храни или напитки, пластини, главини, радиаторни клетки, самолетно фолио, кутии за масло, капачки за бутилки, пластмаса, мръсотия и други неметални вещества. Греста и маслото да не надхвърлят 1%. Допустимата боя е до 10%.

Теnsе СМЕСЕНИ АЛУМИНИЕВИ ОТЛИВКИ

Състои се от чисти алуминиеви отливки, които могат да са автомобилни и самолетни, но да няма наличие на слитъци, желязо, месинг, мръсотия и други неметални примеси. Маслото и греста да не надвишават 2%.

Twitch АЛУМИНИЕВИ ОТПАДЪЦИ СЛЕД НАРЯЗВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ

Материалът трябва да е сух и да не съдържа повече от 1% свободен цинк, макс. 1% свободен магнезий и макс. 1% свободно желязо. Да не съдържа повече от 2% неметали, от които макс. 1% гума и пластмаса. Да е без наличие на оксидиран материал. Всякакви разновидности на материала да се продават по специална договорка между купувача и продавача.

Тееns ИЗОЛИРАНИ АЛУМИНИЕВИ ИЗРЕЗКИ И СТРУЖКИ

Трябва да се състои от стружки и изрезки само от една, точно определена сплав. Да е без наличие на оксидиран материал, замърсявания, желязо и неръждаема стомана, магнезий, масло, запалими течности, влага и други неметални вещества. Стружките, които преминават през калибър 20 на сито, да не надвишават 3%.

Tough СМЕСЕНИ НОВИ ИЗРЕЗКИ И ЦЕЛИ ПАРЧЕТА ОТ АЛУМИНИЕВА СПЛАВ

Трябва да се състои от нов, чист, непокрит и небоядисан алуминиев скрап от две или повече сплави, с мин. дебелина от 0,38 мм, без наличие на фолио, вата, екранна жица, мръсотия и други неметални примеси. Маслото и греста да не надвишават 1 %. Да е без наличие на перфорации с размер по-малък от 1/2 инч.

Тrumр АЛУМИНИЕВИ АВТОМОБИЛНИ ОТЛИВКИ

Състои се от чисти алуминиеви автомобилни отливки с размер достъпен за различаване/разпознаване, без съдържание на желязо, мръсотия, месинг, втулки и други неметални вещества.

Никел

Aroma НОВ Ni СКРАП

Трябва да се състои от нови, чисти листи и плочи, пръчки, тръби и всякакви други обработени Ni отпадъчни парчета. Ni-во съдържание - мин.99%, Со - макс. 0.25%, Сu - макс. 0.50%. Без наличие на отливки, както и други и чужди примеси и замърсявания.

Burly СТАР Ni СКРАП

Трябва да се състои от стари и/или нови листи, плоскости, пръчки, тръби и други ковани парчета Ni скрап. Материалът да съдържа мин. 98% Ni, Сu - макс. 0.50%. Материалът да е без отливки, да не е спояван, бронзиран, заваряван или боядисван; да е без други метални покрития, чужди примеси и друго замърсяване.

Dandy ИЗРЕЗКИ И ПАРЧЕТА ОТ НОВ Сu - Ni НИКЕЛ

Трябва да се състои от нови, чисти, изолирани (обичайно приет анализ за марката) 70/30, 80/20 или 90/10 Сu - Ni тръби, ламарини, плоскости или други цели ковани форми. Трябва да е без чужди примеси или друго замърсяване.

Daunt ПАРЧЕТА ОТ Сu – Ni

Състои се от стари или нови изолирани (обичайно приет анализ за марката) Сu - Ni 70/30, 80/20, 90/10 тръби, ламарини, плоскости или други цели ковани форми. Максимално допустима утайка - 2%. Всички други парчета Сu - Ni, като отливки, клапи, мъртви глави, недозаварки, пакетирани отделно могат или не могат да се включват само при споразумение между купувача и продавача. Материалът трябва да е без чужди примеси и друго замърсяване. Други особености по физичното описание, анализ и опаковка на материала трябва да се договарят между купувача и продавача.

Delta СПОЕНИ Сu – Ni ПАРЧЕТА

Трябва да съдържа изолирани (обичайно приет анализ за марката) Сu - Ni 70/30, 80/20, 90/10 запоявани, бронзирани или заварявани парчета. Да е без загладени шевове и ръбове, както и без друго замърсяване.

Decoy ИЗРЕЗКИ, МЕСИНИ И СТРУЖКИ ОТ Си – Ni

Трябва да съдържа чисти, изолирани (обичайно приет анализ за марката) Сu - Ni 70/30, 80/20, 90/10 изрезки, месини или стружки. Особености на физичното описание, анализ и опаковка са предмет на договаряне между купувача и продавача.

Depth РАЗНИ Сu - Ni И Сu -Ni ЖЕЛЯЗО

Трябва да съдържа разновиден, смесен скрап, в който основните елементи по тегло са Сu и Ni, като Сu - Ni обелки, плочи, обшивки, решетки/гребени, куки, халки и други приставки или комбинирани Сu - Ni форми. При всички случаи тази марка трябва да се продава по описание и анализ.

Мед

Barley №1 МЕДНА ЖИЦА

Материалът се състои от жица № 1, оголена, непокрита, без сплави, не по-малка от № 16 В&8 калибър. Наличието на зелена медна жица и хидравлично балиран материал са предмет на споразумение между купувача и продавача.

Веггу №1 МЕДНА ЖИЦА

Състои се от чиста, некалайдисана, непокрита жица и кабел, без сплави, с не по-малък размер от № 16 В&8; без наличие на обгорена жица, която е чуплива. Хидравлично балираната мед е предмет на споразумение.

Birch №1 МЕДНА ЖИЦА

Състои се от разнообразни медни жици, без примеси, с номинално медно съдържание 96% (мин. 94%), определено чрез електролитна проба. Материалът да е без: крайно калайдисани, споени или оловни жици, месингови и бронзови жици; прекомерно съдържание на масло, желязо и неметали, медна жица от изгаряне, съдържаща изолация; вата; обгаря на жица, която е чуплива и да е сравнително чиста от пепел. Хидравлично балираната мед е предмет на споразумение.

Candy №1 ТЕЖКА МЕД

Състои се от чисти, без сплави, непокрити, медни скоби, перфорации, шини (busbars), комутаторни сегменти и жица не по-тънка от 1/16 на инч. Да не съдържа обгорена жица, която е чуплива, но може да съдържа чисти медни тръби. Хидравлично брикетирана мед е предмет на споразумение.

Cliff №2 МЕД

Състои се от разнообразен меден скрап без сплави, с номинално медно съдържание 96% (мин. 94%) установено с електролитна проба. Материалът да е чист от крайно оловен, калайдисан или споен меден скрап, бронз и месинг, високо маслено съдържание и неметали; медни тръби с различни от медните свръзки или с утайка; медна жица от изгаряне, съдържаща изолация; вата; обгорена жица, която е чуплива и да е сравнително чист от пепел. Хидравлично брикетирана мед е предмет на споразумение.

Стомана

Hitch НОВИ ИЗРЕЗКИ И ЦЕЛИ ПАРЧЕТА R – МОНЕЛ

Чисти, нови листи, плоскости, пръчки, пръти, тръби или друг обработен скрап; без чужди примеси и друго замърсяване House НОВИ ИЗРЕЗКИ И ЦЕЛИ ПАРЧЕТА СМЕСЕН МОНЕЛ

Трябва да се състои от нови, чисти парчета и изрезки R- и К- монел. Без присъствие на отливки, чужди примеси и всякакво друго замърсяване.

Ideal СТАРИ ЛИСТИ И ЦЕЛИ ПАРЧЕТА МОНЕЛ

Трябва да се състои от чисти парчета R- и К-монел, като: ламарина, плоскости, тръби, пръти, екрани за коване и жични покрития. Да бъде без споени, бронзирани, заварени или оксиженирани материали; отливки, чужди примеси и всякакво друго замърсяване.

Indian ЦЕЛИ ПАРЧЕТА К – МОНЕЛ

Състои се от чисти парчета К-монел.

Junto СПОЕНИ ЛИСТИ И ПАРЧЕТА МОНЕЛ

Трябва да се състои от споени/или бронзирани разнообразни марки монел - примеси в една от двете форми - отливки или обработени. Да е без наличие на загладени шевове и ръбове, неметален пълнеж, чужди примеси и всякакво друго замърсяване. Особеностите по физичното описание, пробите и опаковката да се договарят между купувача продавача.

Lemon ОТЛИВКИ МОНЕЛ

Да се състои от различни видове чисти отливки монел, с никелова проба мин. 60%. Да е без чужди примеси или друго замърсяване.

Lemur СТРУЖКИ МОНЕЛ

Трябва да се състои от смесени монел-стружки и остатъци, съдържащи мин. 60% никел, на суха основа.

Pekoe ПАРЧЕТА СКРАП ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА -СЕРИЯ 200

Съдържа всички видове чисти парчета от неръждаем стоманен скрап, серия AISI, с макс. 5% съдържание на мед, без чужди примеси или друго замърсяване.

Sabot СКРАП ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Да се състои от чисти, тип 18-8 изрезки и парчета от неръждаема стомана, с минимално съдържание на никел - 7%, хром - 16%, с максимално съдържание на молибден - 0,50%, мед - 0,50%, фосфор - 0,45% и сяра - 30% и чист от всякакви вредни замърсявания. Особеностите по физичното описание, класа, допълнителни анализи и подготовка се договорят между купувача и продавача.

Ultra СКРАП ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Състои се от чисти, тип 18-8 стоманени стружки, съдържащи мин. 7% никел и 16% хром; без наличие на неметали, неметално прекомерно желязо, масло и друго замърсяване. Особености, отнасящи се до физичното описание, пробите и опаковката да се договарят между купувача и продавача.

Vaunt ЕДИСОНОВИ БАТЕРИИ

Ni-Fe батерии, да се продават без опаковка, медни терминални конектори и без наличието на излишна течност. Да не съдържат никелово - кадмиеви батерии.

Месинг

Ebony РАЗНОРОДЕН, ЧЕРВЕН МЕСИНГ

Материалът да се състои от червен месингов скрап, клапани/винтили, машинни лагери и др. машинни части, включително различни отливки от мед, калай, цинк и/или олово. Трябва да е без получервени месингови отливки (78% до 81% мед); кутии от жп вагони и други подобни високо оловни сплави; кранчета, затворени водомери; части от гърнета; врати; слитъци и горен месинг; алуминиеви, силициеви и манганови бронзове; желязо и неметали. Отделните парчета да не надхвърлят 12 инча на коя да е страна или тегло над 100 паунда. Тежките парчета са приемливи по взаимно съгласие между купувача и продавача.

Eland ВИСОКОКАЧЕСТ-ВЕН НИСКООЛОВНИ БРОНЗОВИ ТВЪРДИ ТЕЛА (ПАРЧЕТА)

Препоръчва се тези материали да се продават по мостра или анализ.

Elias ВИСОКООЛОВНИ БРОНЗОВИ ТВЪРДИ ПАРЧЕТА И ДРЕБНИ СТЪРГОТИНИ

Препоръчва се тези материали да се продават по мостра или анализ.

Engel ПАРЧЕТА ОТ МАШИНЕН ИЛИ ТВЪРД (УСТОЙЧИВ, КАЛЕН) МЕСИНГ

Материалът трябва да има медно съдържание не по-малко от 75%, калаено - не по-малко от 6% и оловно - не по-малко от 6% и не повече от 11%. Общото съдържание на примеси (замърсители), с изключение на цинк, антимон и никел, не повече от 0,75%. Съдържанието на антимон не трябва да надхвърля 0.50%. Материалът трябва да е свободен от подредени и неподредени стандартни червени авто кутии.

Erin ДРЕБНИ СТЪРГОТИНИ - МАШИННИ ИЛИ ОТ ТВЪРД (УСТОЙЧИВ, КАЛЕН) МЕСИНГ

Материалът трябва да има медно съдържание по-малко от 75%, калаено съдържание не по-малко от 6% и оловно съдържание не по-малко от 6% и не повече от 11%. Общото съдържание на замърсителите, с изключение на цинк, антимон и никел да не е повече от 0.75%. Съдържанието на антимон да не надвишава 0.50%.

Honey ЖЪЛТ МЕСИНГОВ СКРАП

Състои се от месингови отливки, валцован месинг, месингови пръти, тръби и различни жълти месинги, включително и месинг с покритие. Материалът трябва да бъде без манганов бронз, алуминиев бронз, незапоени радиатори или радиаторни части, желязо и изключително замърсени и корозирали.

Nomad ЖЪЛТИ МЕСИНГОВИ СТРУЖКИ

Материалът се състои от жълти месингови стружки, без присъствие на алуминиеви, манганови и други (с различен състав) стружки. Да не съдържа над 3% свободно желязо, масла или влага; да не съдържа ситни частици и бабити. За избягване на спорове да се предлага с мостра или анализ.

Ocean СМЕСЕНИ НЕЗАПОЕНИ АВТОМОБИЛНИ РАДИАТОРИ

Трябва да се състои от смесени автомобилни радиатори, без присъствие на алуминиеви радиатори и радиатори с железни ребра. Всички радиатори подлежат на удръжка за действително наличното желязо. Тонажа представлява бруто теглото на радиаторите, освен ако не е уточнено друго.