Трансинс извършва дейности по събиране, транспортиране и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС).

  • Приемане на старите автомобили от последния им собственик и транспортиране до център за разкомплектоване;
  • Установяване на собствеността и идентификацията на приетия автомобил;
  • Издаване на удостоверение по образец за разкомплектоване на ИУМПС, съгласно чл. 19 от Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства. Образецът е утвърден със Заповед на Министъра на околната среда и водите и е съгласуван с Министър на вътрешните работи. Удостоверението, което се издава е условие за прекратяване на регистрацията пред органите на Министерството на вътрешните работи (МВР) - сектор КАТ - Пътна полиция;
  • Оценка на състоянието на автомобила - установяване наличието или липсата на основни компоненти и части, установяване теглото на автомобила, подготовка за разкомплектоване и шредиране, отделяне на части за повторна употреба;
  • Предаване на образуваните отпадъци за оползотворяване или обезвреждане.

Системата за събиране, съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС е обхваната от изградени и оборудвани центрове в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Добрич, Горна Оряховица, Добрич, Девня, като всеки от тях отговаря на екологичните и нормативни изисквания.